Regulering av crowdlending

Crowdlending er en regulert finansiell virksomhet. FundingPartner innehar derfor betalingsforetakskonsesjon fra Finanstilsynet, og er registrert som låneformidler.

Nedenfor følger en redegjørelse for hvilken virksomhet FundingPartner driver, og hvordan denne er regulert.

Låneformidling

FundingPartner er registrert som låneformidler. Dette innebærer at selskapet har som oppgave å formidle kontakt mellom låntaker og långiver, samt medvirke at de forhandler seg frem til en låneavtale. I henhold til finansforetaksloven §2-18 og finansavtaleloven §§ 76 og 77, skal FundingPartner som låneformidler ivareta både långivers og låntakers interesse.

På FundingPartners plattform vil alle låneavtaler inngås mellom långiver og låntaker. FundingPartner har ingen part i avtalen, men har utformet avtalemaler som kundene kan benytte seg av. Selskapet kan heller ikke låne ut egne midler eller påta seg noen risiko for tap i lånene som formidles, da dette ville gjort selskapet til en part i lånet.

Som låneformidler har FundingPartner en egen låneformidlingspolicy. Spesifikke vilkår tilknyttet denne er ytterligere beskrevet på siden “Bedriftslån”. Policyen bunner ut i at långiver skal være i stand til å tilbakebetale lånet det søkes om.

Betalingsforetak

FundingPartner har betalingsforetakskonsesjon, i henhold til lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) §2-10 første ledd.

Konsesjonen er nødvendig for at FundingPartner skal kunne håndtere betalingsstrømmene som tilhører låneavtalene inngått via plattformen. Betalingsstrømmene håndteres via FundingPartners konto for mottak av klientmidler. Konto for mottak av klientmidler vil kun benyttes i forbindelse med spesifikke betalingsoppdrag.

Betalingsoppdrag på vegne av långivere og låntakere

FundingPartner håndterer betalingsstrømmer mellom låntakere og långivere.

I forbindelse med fylling av lån, håndterer FundingPartner innbetalinger fra långivere, og utbetaler de i en samlet sum til låntaker. Dette vil skje når den totale lånesummer selskapet etterspør oppfyller de forhåndsdefinerte kriteriene. Som regel vil dette si at over 80% må være innhentet, men unntak kan gjøres. Disse vil opplyses om individuelt.

På samme måte håndterer FundingPartner betalingsstrømmer i forbindelse med tilbakebetaling av lån. I dette tilfellet betaler låntaker terminbeløp til FundingPartners konto for mottak av klientmidler i henhold til avbetalingsplanen. Disse fordeles så pro rata til hver enkelt långiver.

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), er FundingPartner pålagt å etterleve flere forpliktelser. Disse er ytterligere utdypet i hvitvaskingsforskriften. Forpliktelsene inkluderer blant annet:

  • Identitetskontroll ved etablering av kundeforhold (KYC)
  • Kontroll av PEPer (politisk eksponerte personer), samt kontrollsjekk av kunder opp mot internasjonale sanksjonslister
  • Registrering og oppbevaring av relevante opplsyninger om kunder, som for eksempel pengenes opprinnelse og kundens formål med kunderelasjonen
  • Kontroll- og undersøkelsesplit for å avdekke og rapportere mistenkelige transaksjoner
  • Interne varslings- og kontrollrutiner

Egnethetsvurdering av eiere og ledelse

Konsesjon fra Finanstilsynet innebærer at det er foretatt en vurdering av egnetheten til ledelsen og eierne i FundingPartner. Hensikten er å bekrefte at disse egnet til å inneha sine respektiver roller, altså at disse har nødvendige kvalifikasjoner og erfaring til å drive en betalingsforetaksvirksomhet.

Alle fremtidige endringer av FundingPartners eiere og ledelse vil godkjennes av Finanstilsynet gjennom en ny egnethetsvurdering.

Krav til ansvarlig kapital

FundingPartner tar ansvar for alle betalingstransaksjoner som gjennomføres på vegne av andre. Dersom det oppstår feil, vil FundingPartner dekke eventuelle tap som oppstår. For å sikre dette vil FundingPartner tilfredsstille kravene som stilles til betalingsforetak om å ha tilstrekkelig startkapital, samt tilstrekkelig ansvarlig kapital til enhver tid. Gjennom tildelingen av betalingsforetakskonsesjon, har Finanstilsynet godkjent at FundingPartner tilfredsstiller kapitalkravene.

FundingPartner er også underlagt revisorplikt, og revisor er EY.

Begrensninger på utlån

I henhold til finansforetaksloven §2-1 er lånebasert folkefinansiering ikke å regne som finansieringsvirksomhet dersom plattformen drives av et låneformidlingsforetak eller finansforetak og långivers samlede utlån gjennom plattformen ikke overstiger 1 million kroner per år.

FundingPartner vil med bakgrunn i dette holde oppsyn med, og legge inn begrensinger på totalbeløp av utlån som gis av enkeltpersoner eller selskaper via plattformen. Begrensningene vil ta utgangspunkt i en individuell vurdering av hver långiver, og vil senest inntreffe når totalt utlånsbeløp overstiger kr 1 000 000.