Driver du bedrift er det viktig å følge lover og regler for regnskap. Disse kan ofte være kompliserte, og det er mange unntak og spesialtilfeller. Vi har laget en oversikt over det viktigste du bør vite av regler, samt hvilke ting du bør tenke på dersom du ønsker å ha en regnskapsfører.

Klikk på et av temaene under for å hoppe til det relevante temaet
1. Forskjellige former for regnskap
1a. Enkeltmanssforetak/Ansvarlig selskap (DA)
1b. Aksjeselskap
2. Ting som inngår i regnskapet
2a. Rapportering av MVA
2b. Rapportering av skatt
3. Velge fysisk regnskapsfører eller digitalt regnskapssystem?
4. Hvordan velger du riktig regnskapsfører?
4a. Fleksibilitet
4b. Personlig relasjon
4c. Lokalt vs digitalt samarbeid
4d. Pris vs kvalitet
4e. Tabell over ulike regnskapsbyrå
5. Oppsummering

1. Forskjellige former for regnskap

Ifølge regnskapsloven settes det krav for hvor omfattende det rapporterte regnskapet skal være for ulike type bedrifter. Disse kan enkelt skilles mellom følgende:

 • Enkeltmannsforetak/Ansvarlig selskap (DA)
 • Aksjeselskap

Enkeltmannsforetak/Ansvarlig selskap (DA)

For enkeltmannsforetak og DA er ikke regnskapet noe særlig komplisert. For disse type selskapsformene er det ikke alltid nødvendig å rapportere inn regnskapet til Regnskapsregisteret. Likevel er du bokføringspliktig hvis du driver bedriften din som enten et enkeltmannsforetak eller DA. Det vil si at du har krav om å føre regnskapet og sette det i et system, med tydelige posteringer. Dersom du har over 600 bilag i året, holder det heller ikke å bare føre regnskapet i et regneark. Les mer om kravene for regnskapsføring i enkeltmannsforetak og DA her.

Aksjeselskap

For aksjeselskap er det automatisk både bokføringsplikt og regnskapsplikt. Regnskapsplikt innebærer at du må levere inn årsregnskap til Regnskapsregisteret fra du har startet selskapet til det oppheves. I tillegg må du ha revisors godkjennelse for årsregnskapet dersom du omsetter for over seks millioner kroner i aksjeselskapet ditt.

Årsregnskapet skal inneholde følgende:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Kontantstrømoppstilling (for større selskap)
 • Noteopplysninger

Resultatregnskapet kan utarbeides enten etter art eller funksjon. Dette finner du mer detaljer om i regnskapsloven §6. Balansen skal fremstille selskapets eiendeler mot egenkapital og gjeld, og representere selskapets totale sikkerhet og likviditet. Kontantstrømoppstillingen skal forklare likviditetsendringer ved å gi en oversikt over inn- og utbetalinger. Sistnevnte er ikke rapporteringspliktig dersom salgsinntekter er mindre enn 70 millioner kroner eller balansesummen er mindre en 35 millioner kroner.

2. Ting som inngår i regnskapet

Utover regnskapsplikten, er det vanligvis andre elementer i regnskapet du bør spesielt ta hensyn til. Eksempelvis er du ikke alltid nødt til å betale moms på varer du kjøper i bedriftsøyemed. Ting du særlig bør fokusere på ved regnskapet er:

 • Rapportering av MVA
 • Rapportering av skatt

Rapportering av MVA

MVA skal rapporteres inn seks ganger i løpet av året av aksjeselskaper. Dette rapporteres til Merverdiavgiftsregisteret via samordnet registermelding. Denne har 19 poster, og du finner en enkel veiledning på alle postene her. Merk at selve rapporteringen av MVA ofte kan være omfattende og komplisert dersom du ikke har kontroll på reglene.

Av regler tilknyttet MVA er det verdt å merke seg at du når du rapporterer inn MVA, kan du få fritak for MVA for varer du kjøper i sammenheng med driften din. Hvis du eksempelvis selger boller, så går momsen du betaler for sukkeret, melet og gjæren til direkte salgsutgift og du får fritak for avgiften. Dette ettersom du selger bollene med MVA.

Rapportering av skatt

Illustrasjonsbilde av årsregnskapet som blir utført av regnskapsfører

Illustrasjonsbilde: Det kan ofte være fristende å utsette årsregnskapet, men for årsregnskapet er det viktig å ha denne klar snarest mulig.

Skattemeldingen for selskap har frist 31. mai, med mulighet for én måneds utsettelse ved å fylle ut dette skjemaet. Til fristen bør du ha årsregnskapet klart, ettersom du betaler skatt for overskuddet av aksjeselskapet ditt. I 2019 er skattesatsen på 22 % og skal betales i to like terminbeløp. Disse har frist 15. februar og 15. april.

Når det gjelder regnskapet for skatt, er det viktig å merke seg at årsregnskapet vil indikere denne. I årsregnskapet beregner du resultatet, for derved å trekke fra skatt for å oppnå resultat etter skatt.

Les også: Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

3. Velge fysisk regnskapsfører eller digitalt regnskapssystem?

Som de tidligere seksjonene har indikert, er det mye du må forholde deg til av både regnskap og rapportering ved å drive eget selskap. Det aller enkleste er dermed å utlyse arbeidet til noen eksterne. Enten kan du få en fysisk person til å utarbeide regnskapet og levere inn rapporter til myndighetene, eller føre regnskapet i et digitalt system som posterer linjene for deg.

Fordeler og ulemper ved å velge digitalt regnskapssystem

Fordelen ved å velge et digitalt regnskapssystem er at du (eller økonomiansvarlig) har oversikt over løpende utgifter. Her blir du bevisst over hvilke kvitteringer som er ført, hva innkjøpet har gått til, samt fleksibiliteten digitalisering gir. Digitale regnskapssystemer oppdaterer seg gjerne jevnlig, og er ofte skybaserte. Hvis du ønsker en enkel oversikt over disse, kan du lese mer her.

Ulempen ved å velge digitale regnskapssystemer, uten regnskapsførerstøtte, er at det fremdeles er tidkrevende. Du må fortsette å føre inn kostnader og inntekter med kvitteringer, og noen ganger kan systemet være knotete. I siste tilfelle, er det ikke like lett å bare spørre en maskin om hvordan den ønsker du skal registrere kvitteringen for den nye kopimaskinen. Særlig kan digitale regnskapssystemer være vanskelig å benytte ved regnskapsavslutning, da spesielt balanse, ifølge Skatteetaten.

Fordeler og ulemper ved å velge fysisk regnskapsfører

Velger du dermed en fysisk regnskapsfører, får du en sparringspartner som kan hjelpe deg ved aktuelle spørsmål og som kan følge med på endringer i regelverket. En regnskapsfører kan også rapportere inn for aksjeselskapet ditt. Dermed kan du spare deg for mye tidsbruk knyttet til ulike frister, føring av bilag og kompliserte regler. En regnskapsfører kan også spare deg for en del kostnader dersom han ser fradragsmuligheter du ikke var klar over.

Likevel er det også lett å tenke at denne regnskapsføreren håndterer alt det økonomiske ved bedriften. Skulle du velge en fysisk regnskapsfører er det viktig å passe på at du ikke kommer i den tankebanen der «han tar seg av økonomien». Da mister du kontroll over selskapets utgifter, og kan i verste fall ende med å måtte håndtere minkende lønnsomhet uten å ha kontroll på årsakene.

4. Hvordan velger du riktig regnskapsfører?

Skulle du gå for en regnskapsfører, er det viktig å tenke på hvordan samarbeidet blir fremover. Generelt er det fire momenter som danner grunnlaget for videre samarbeid ved valg av regnskapsfører:

 • Fleksibilitet
 • Relasjon
 • Lokalt eller digitalt samarbeid
 • Pris mot kvalitet

Fleksibilitet

Det er forskjell på store og små regnskapsbyrå. De store har som regel mange kunder de må håndtere, og da spesielt når fristene for de ulike rapportene nærmer seg. Det betyr ikke nødvendigvis at du automatisk skal gå for de små, ettersom de i større grad kan føle press ved disse fristene som følge av færre ansatte. Derfor er det viktig at du avklarer tidlig hvilken type regnskapsfører du ønsker deg. Vil du ha en som kan ta imot et hasteanrop dagen før frist for aksjonærregisteroppgaven? Hvis ikke dette er avklart, kan det i verste føre til unødvendige konflikter.

Relasjon

Illustrasjonsbilde av forhold til regnskapsfører

Illustrasjonsbilde: Å ha et godt og konstruktivt forhold til regnskapsfører kan føre til økt lønnsomhet.

Videre er det viktig å tenke på hva slags arbeidsforhold du ønsker å ha med regnskapsføreren. Ønsker du at vedkommende bare skal motta bilagene og utføre arbeidet uten videre tilbakemelding? Her er det også viktig å åpne opp for at regnskapsføreren kan komme med innspill til rutiner i forbindelse med regnskapsføringen. På denne måten er også relasjonen løsningen for å unngå at du ikke mister kontroll over selskapets økonomi, siden regnskapsføreren kan komme med nyttige råd. Han kan også bistå med å endre prosessene og forbedre den med ny digitalisering.

Lokalt eller digitalt samarbeid

En tredje ting du bør tenke på er om du foretrekker at all kommunikasjon skal foregå digitalt eller lokalt. Av og til kan det være enkelt å tenke at det ikke er stress å bare få gjort alt digitalt. Likevel kan det oppstå misforståelser, som igjen kan føre til dårligere relasjon. Relasjonen er også utslagsgivende for om regnskapsføreren kommer med nyttige innspill, og da skader det ikke å ta et fysisk møte i ny og ne.

Pris mot kvalitet

Når du har kartlagt dine behov fra regnskapsfører med hensyn til samarbeidet, er det også viktig å tenke pris. Her, som i alle tilfeller, er det ikke alltid det dyreste som er det beste. Hvis en regnskapsfører tilbyr deg drop-in timer, rådgivning og stor fleksibilitet uten at du egentlig trenger det, bør du takke nei. Kvaliteten av tjenesten er det du som avgjør etter dine behov, og dermed er ikke nødvendigvis timeprisen som gjenspeiler hvor fornøyd du kommer til å bli med tjenesten.

Du kan vurdere kvaliteten på tjenesten ved å:

 1. Spør kontakter du har i samme bransje som deg om hvilke regnskapsførere de opererer med. Som oftest ønsker du at regnskapsføreren skal ha kjennskap til din bransje, ettersom det er større sannsynlighet for at vedkommende kjenner til bransjespesifikke regler.
 2. Finn ut hva den potensielle regnskapsføreren har kapasitet til. Hvis du har tenkt å sette alt av bilags- og lønnsføring til regnskapsfører, er det greit å vite hvor mye tid regnskapsfører har disponibelt.
 3. Be om en uforpliktende samtale. Dette kan du gjøre med flere regnskapsførere når du er kommet i gang med prosessen. I forkant av samtalen kan du gi regnskapsfører tilgang til regnskapsprogrammet du allerede bruker slik at vedkommende får dannet seg et bilde av arbeidet.

Til slutt vil regnskapsfører gi et anslag på pris på enten timebasis eller fastpris. Som regel er dette basert på antall timer han forventer å bruke. Dermed kan du enkelt sammenligne tilbudet fra flere regnskapsførere.

Hvis du ønsker en rask oversikt over ulike regnskapsbyrå, kan du se kjapt over denne tabellen:

SelskapKjennemerke
Azets Insight (tidligere Visma)Har inngående kunnskap om regnskapssystemene knyttet til Visma, som for eksempel Visma eAccounting.
Sparebank 1 RegnskapshusetTilbyr lønnsportal for enklere lønnsføring, samt komplette regnskapstjenester.
ECITHar spredt regnskapsførere over hele landet med mål om å øke kompetansen deres på lokalmarkeder.
Accountor NorgeFokuserer på den rådgivende delen ved regnskapet.
BDOBred bransjekompetanse. Tilbyr også revisortjenester.
MPR GruppenModerne regnskapshus med skybaserte løsninger som gir en tilgang 24h i døgnet samt personlig regnskapsfører.

Oppsummering

Regnskapet er utrolig viktig for bedrifter. Viktigheten gjenspeiles også i de mange reglene som finnes for føringen av regnskapet, og har betydelige konsekvenser dersom reglene brytes. Derfor bør du være bevisst over valget av enten digitalt regnskapssystem hvor en fører selv eller med personlig regnskapsfører. Til slutt er det hvordan du benytter deg av regnskapsfører som setter føring for hvor mye kontroll over selskapets økonomi.

Les også: Ulike måter å skaffe finansiering til din bedrift

Illustrasjonsbilde av regnskapsfører

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.